Onderhoud olieafscheiders conform NEN-EN 858-2

In het onderstaande stuk hebben wij voor u een uittreksel gemaakt van de eisen die gelden voor het onderhouden van een olieafscheider conform de eisen NEN-EN 858-2.

Teeuwissen Rioolreiniging is gecertificeerd voor het reinigen en
beoordelen van olieafscheiders volgens Kiwa BRL-K915/03.
In dit procescertificaat is de kwaliteit van het reinigen en beoordelen van olieafscheiders geregeld voor de volgende onderdelen:

  • het ledigen en reinigen van de olie-afscheidingsinstallaties
     (incl. leidingen); 
  • het inspecteren en/of beproeven van olie-afscheidingsinstallaties
     (incl. leidingen).

Vetafscheider

Het "5 jaarlijks onderhoud" zoals genoemd in het Activiteitenbesluit kan onder dit certificaat uitgevoerd worden. Hierbij kan niet alleen de olieafscheider maar de gehele olie-afscheidingsinstallatie, waaronder het leidingwerk, op lekkage worden gecontroleerd vanwege het risico van bodemverontreiniging.

Voordeel voor de klant is dat Kiwa, als onafhankelijke certificeerder, er op toeziet dat de werkzaamheden daadwerkelijk plaatsvinden zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn BRL-K915/03.

Met de kwaliteit van werken enerzijds en het Kiwa inspectierapport en/of de begeleidingsbrief anderzijds is de klant en de handhaver/inspecteur van de Regionale Uitvoerings Dienst(RUD) te overtuigen dat er door Teeuwissen vakwerk geleverd is.
Het Kiwa certificaat is te downloaden van onze website.


Voorschriften:
In de voorschriften van het Activiteitenbesluit staan geen concrete voorschriften voor het onderhoud van de olieafscheider en de slibvangput. Dit is geborgd in NEN-EN 858-2. In de voorschriften van het Activiteitenbesluit wordt verwezen naar de NEN-EN 858-2 en dat is daarom leidend.

1 x per 6 maanden meten van olie- en sliblaag in de olieafscheider.

Alle onderdelen van de olieafscheider die regulier worden onderhouden, moeten altijd bereikbaar zijn. Onderhoud aan het systeem, z.g. laagdiktemeting, dient minimaal 1 x per 6 maanden uitgevoerd te worden door vakkundig personeel. Het onderhoud moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en bevat tenminste de volgende onderdelen:

• slibvanggedeelte: bepaling slibvolume
• olieafscheider: meting dikte olielaag, controle functionering automatische vlotter, controle van het waarschuwingsinstrument
• bemonsteringsschacht: schoonmaken van het afvoerkanaal

Als 50% van het slibvolume is bereikt in het slibvanggedeelte en/of 80% van het olie-opvangvolume van de olieafscheider is bereikt, dan wordt lediging noodzakelijk. Daarna moet de olieafscheider gevuld worden met daartoe geschikt water.

1 x per 5 jaar uitvoeren van "5 jaarlijks onderhoud".


In intervals van maximaal 1 keer per 5 jaar moet de afscheider geleegd worden en aan een algemene controle onderworpen worden. Deze controle omvat de volgende aspecten:

• lekkage van het systeem
• controle van de constructie
• controle van eventueel aangebrachte coatings
• het functioneren van de verschillende onderdelen
• het functioneren van elektronische instrumenten en installaties
• controle van de instelling van de automatische afsluiting, bijvoorbeeld drijvende bestanddelen

Werkzaamheden volgens het Activiteitenbesluit (NEN-EN 858-2):

• 2x per jaar uitvoeren van een olie- en sliblaagmeting incl. rapportage;
• Maximaal 1x per 5 jaar "5 jaarlijks onderhoud" incl. rapportage
• Ledigen en reinigen van olieafscheiders op afroep;
• Het reinigen van de leidingen en de controleput.

Aanvullende werkzaamheden van Teeuwissen m.b.t. onderhoud aan olieafscheiders:

• Regulier ledigen en reinigen van olieafscheiders met VLG goedgekeurd materieel;
• Visuele inspectie tijdens een lediging;
• Controle capaciteitsberekening conform NEN-EN 858-2;
• Reparatie of vervangen onderdelen olieafscheiders;
• Leveren, monteren of repareren van oliealarmen;
• Leveren en plaatsen van olieafscheiders;
• Saneren van olieafscheiders.

Activiteiten Teeuwissen met betrekking tot calamiteiten, gevaarlijk afval, oliehoudende afvalstoffen, tankreiniging en tanksanering:

• 24-uurs calamiteiten- storingsdienst;
• Reinigen van tanks voor de opslag van benzine, diesel, afgewerkte olie etc. volgens Kiwa BRL-K905 met een erkenning van het Ministerie;
• Het saneren van opslagtanks voor benzine, diesel, afgewerkte olie etc. volgens Kiwa BRL-K904/03 en BRL K902/04 met een erkenning van het Ministerie;
• Afvoeren en verwerken van bluswater al dan niet verontreinigd met blusschuim;
• Transporteren gevaarlijk afval met tankwagens die VLG goedgekeurd zijn;
• Inzamelen en verwerken van afvalwater met een olieverontreiniging.

(Broninformatie: Kenniscentrum InfoMil: www.infomil.nl)

Onze aanpak

  • Alles in eigen beheer
  • Snelle service
  • wegen het afval
  • Milieubewust ondernemen
  • Eigen afvalbewerking

Download onze folder (PDF)