CO2-Prestatieladder

Teeuwissen heeft het milieuvriendelijk werken al sinds jaar en dag in de onderneming zitten. Als één van de eerste ondernemingen in de afvalbranche heeft Teeuwissen destijds het ISO 14001 certificaat behaald. Het milieuzorgsysteem vraagt echter om continue verbetering, vandaar dat Teeuwissen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen het CO2-bewust (Prestatieladder) certificaat heeft behaald. De bedrijfsvoering wordt hierdoor meer gericht op het terugdringen van CO2-uitstoot als onderneming. Dit is een mondiale uitdaging en Teeuwissen wil hierin ook haar steentje bijdragen.

Teeuwissen en de CO2-Prestatieladder
Wat is de CO2-Prestatieladder? Dit is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Kortom je werk uitvoeren met een zo klein mogelijke milieubelasting / CO2-uitstoot. De norm CO2-Prestatieladder haakt in op duurzaam ondernemen van bedrijven die daar van binnenuit, als ontwikkelingstraject mee bezig zijn.
 

De eerste niveaus van de ladder leiden tot de 'carbon footprint' van het bedrijf en zijn projecten, reductiedoelstelling, de nodige interne en externe communicatie en een actieve rol in de sector of keten. Een en ander is gebaseerd op onderzoek over eigen energieverbruik met maakbare doelstelling voor reductie. 

kolkenzuiger Deze nieuwe kolkzuiger is uitgerust met Fuel Saving Intelligence. Hiermee wordt een forse brandstof besparing gerealiseerd, door de pomp alleen dan te laten werken wanneer vacuüm opbouw nodig is. Deze slimme innovatie heeft een positief effect op de CO2-uitstoot. Een ander resultaat wordt behaald in de Riool,Kolk, Gemaal- afgekort als RKG-waterzuivering. Hier wordt veel afval verwerkt op een zeer kleine oppervlakte, alle motoren zijn bewust gekozen op een hoge efficiëntie waardoor ze maximaal werken met minimaal stroom verbruik. Kortom niet alleen CO2-bewust met stroomverbruik maar ook met bouwoppervlakte. 

CO2-Ambitie
Teeuwissen Rioolreiniging is gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder niveau 3. De doelstelling  is een realistische CO2-reductie van 10% per gewerkt uur, in de periode 2013-2022. In de beleidsverklaring is het kader voor deze doelstelling beschreven. In het Actieplan CO2-reductie staat hoe wij de reductie doelstelling willen gaan halen. 

Om aan niveau 3 te voldoen wordt er gekeken naar de volgende 4 invalshoeken:  

A). Inzicht in de eigen CO2 emissies
De eigen CO2-emmissie zijn inzichtelijk gemaakt door de CO2-footprint.
De CO2 footprint wordt 2x per jaar gepubliceerd.
B). Reductie, kwantitatief vastgelegd
Teeuwissen heeft als doelstelling een CO2-reductie van 10% per gewerkt uur in de periode 2013-2022.
C). Transparantie, communiceert uitgebreid
Teeuwissen hecht grote waarde aan een open communicatie. Over bedrijfsontwikkelingen welke een relevante invloed hebben op belangrijke milieuaspecten, waaronder de CO2-uitstoot, wordt gecommuniceerd.
D). Initiatief, sectorinitiatief
Teeuwissen neemt actief deel aan initiatieven van de brancheorganisatie Vereniging Afvalbedrijven (VA) en aan het Sectorinitiatief vanuit Cumela aangesloten bedrijven.